Cổng Dịch vụ công Bộ Công an xin thông báo:
Để phục vụ nâng cấp hệ thống, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tạm thời gián đoạn dịch vụ từ 17h00 đến 23h30 – Thứ 4 ngày 16/12/2023
(Thời gian gián đoạn có thể kết thúc sớm hơn/muộn hơn so với dự kiến)
Trân trọng cảm ơn!