Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2022

Tổng HS nộp: 147763

Giải quyết: 20690 hồ sơ

Đúng hạn: 15453 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 8/2022

38,76% Đúng hạn

Giải quyết 3581 hồ sơ

Đúng hạn 1388 hồ sơ

Tháng 7/2022

77,39% Đúng hạn

Giải quyết 8913 hồ sơ

Đúng hạn 6898 hồ sơ

Tháng 6/2022

84,31% Đúng hạn

Giải quyết 3779 hồ sơ

Đúng hạn 3186 hồ sơ

Tháng 5/2022

89,15% Đúng hạn

Giải quyết 1751 hồ sơ

Đúng hạn 1561 hồ sơ

Tháng 4/2022

92,31% Đúng hạn

Giải quyết 858 hồ sơ

Đúng hạn 792 hồ sơ

Tháng 3/2022

87,07% Đúng hạn

Giải quyết 1036 hồ sơ

Đúng hạn 902 hồ sơ

Tháng 2/2022

93,06% Đúng hạn

Giải quyết 317 hồ sơ

Đúng hạn 295 hồ sơ

Tháng 1/2022

94,73% Đúng hạn

Giải quyết 455 hồ sơ

Đúng hạn 431 hồ sơ

Tháng 12/2021

97,12% Đúng hạn

Giải quyết 313 hồ sơ

Đúng hạn 304 hồ sơ

Tháng 11/2021

87,02% Đúng hạn

Giải quyết 131 hồ sơ

Đúng hạn 114 hồ sơ

Tháng 10/2021

95,10% Đúng hạn

Giải quyết 143 hồ sơ

Đúng hạn 136 hồ sơ

Tháng 9/2021

90,99% Đúng hạn

Giải quyết 111 hồ sơ

Đúng hạn 101 hồ sơ