Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2023

Tổng HS nộp: 2075681

Giải quyết: 1194091 hồ sơ

Đúng hạn: 405124 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 6/2023

98,44% Đúng hạn

Giải quyết 4688 hồ sơ

Đúng hạn 4615 hồ sơ

Tháng 5/2023

40,39% Đúng hạn

Giải quyết 223025 hồ sơ

Đúng hạn 90075 hồ sơ

Tháng 4/2023

30,61% Đúng hạn

Giải quyết 283995 hồ sơ

Đúng hạn 86932 hồ sơ

Tháng 3/2023

35,72% Đúng hạn

Giải quyết 321987 hồ sơ

Đúng hạn 115017 hồ sơ

Tháng 2/2023

29,74% Đúng hạn

Giải quyết 260355 hồ sơ

Đúng hạn 77442 hồ sơ

Tháng 1/2023

31,05% Đúng hạn

Giải quyết 100077 hồ sơ

Đúng hạn 31075 hồ sơ

Tháng 12/2022

59,22% Đúng hạn

Giải quyết 121750 hồ sơ

Đúng hạn 72106 hồ sơ

Tháng 11/2022

41,99% Đúng hạn

Giải quyết 108835 hồ sơ

Đúng hạn 45704 hồ sơ

Tháng 10/2022

40,80% Đúng hạn

Giải quyết 79367 hồ sơ

Đúng hạn 32382 hồ sơ

Tháng 9/2022

61,27% Đúng hạn

Giải quyết 50023 hồ sơ

Đúng hạn 30650 hồ sơ

Tháng 8/2022

53,13% Đúng hạn

Giải quyết 51638 hồ sơ

Đúng hạn 27433 hồ sơ

Tháng 7/2022

53,35% Đúng hạn

Giải quyết 28626 hồ sơ

Đúng hạn 15272 hồ sơ