Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2023

Tổng HS nộp: 1041516

Giải quyết: 419288 hồ sơ

Đúng hạn: 135895 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 3/2023

44,62% Đúng hạn

Giải quyết 132894 hồ sơ

Đúng hạn 59299 hồ sơ

Tháng 2/2023

24,44% Đúng hạn

Giải quyết 207952 hồ sơ

Đúng hạn 50831 hồ sơ

Tháng 1/2023

32,85% Đúng hạn

Giải quyết 78450 hồ sơ

Đúng hạn 25773 hồ sơ

Tháng 12/2022

60,45% Đúng hạn

Giải quyết 118156 hồ sơ

Đúng hạn 71425 hồ sơ

Tháng 11/2022

41,39% Đúng hạn

Giải quyết 107006 hồ sơ

Đúng hạn 44295 hồ sơ

Tháng 10/2022

40,74% Đúng hạn

Giải quyết 79101 hồ sơ

Đúng hạn 32223 hồ sơ

Tháng 9/2022

61,20% Đúng hạn

Giải quyết 49798 hồ sơ

Đúng hạn 30474 hồ sơ

Tháng 8/2022

53,15% Đúng hạn

Giải quyết 51602 hồ sơ

Đúng hạn 27425 hồ sơ

Tháng 7/2022

53,36% Đúng hạn

Giải quyết 28604 hồ sơ

Đúng hạn 15263 hồ sơ

Tháng 6/2022

84,28% Đúng hạn

Giải quyết 3767 hồ sơ

Đúng hạn 3175 hồ sơ

Tháng 5/2022

89,10% Đúng hạn

Giải quyết 1753 hồ sơ

Đúng hạn 1562 hồ sơ

Tháng 4/2022

92,94% Đúng hạn

Giải quyết 850 hồ sơ

Đúng hạn 790 hồ sơ