Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2022

Tổng HS tiếp nhận: 202606

Giải quyết: 74985 hồ sơ

Đúng hạn: 74718 hồ sơ

Quá hạn: 267 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 6/2022

96,00% Đúng hạn

Giải quyết 2202 hồ sơ

Đúng hạn 2114 hồ sơ

Tháng 5/2022

95,52% Đúng hạn

Giải quyết 1897 hồ sơ

Đúng hạn 1812 hồ sơ

Tháng 4/2022

95,20% Đúng hạn

Giải quyết 1062 hồ sơ

Đúng hạn 1011 hồ sơ

Tháng 3/2022

98,66% Đúng hạn

Giải quyết 971 hồ sơ

Đúng hạn 958 hồ sơ

Tháng 2/2022

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 23948 hồ sơ

Đúng hạn 23947 hồ sơ

Tháng 1/2022

99,94% Đúng hạn

Giải quyết 44902 hồ sơ

Đúng hạn 44876 hồ sơ

Tháng 12/2021

99,96% Đúng hạn

Giải quyết 46056 hồ sơ

Đúng hạn 46039 hồ sơ

Tháng 11/2021

99,97% Đúng hạn

Giải quyết 47234 hồ sơ

Đúng hạn 47219 hồ sơ

Tháng 10/2021

99,99% Đúng hạn

Giải quyết 31913 hồ sơ

Đúng hạn 31910 hồ sơ

Tháng 9/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 9494 hồ sơ

Đúng hạn 9494 hồ sơ

Tháng 8/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 13872 hồ sơ

Đúng hạn 13872 hồ sơ

Tháng 7/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 27469 hồ sơ

Đúng hạn 27469 hồ sơ