Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2022

Tổng HS tiếp nhận: 197712

Giải quyết: 71731 hồ sơ

Đúng hạn: 71609 hồ sơ

Quá hạn: 122 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 5/2022

96,67% Đúng hạn

Giải quyết 812 hồ sơ

Đúng hạn 785 hồ sơ

Tháng 4/2022

95,22% Đúng hạn

Giải quyết 1067 hồ sơ

Đúng hạn 1016 hồ sơ

Tháng 3/2022

98,59% Đúng hạn

Giải quyết 991 hồ sơ

Đúng hạn 977 hồ sơ

Tháng 2/2022

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 23956 hồ sơ

Đúng hạn 23955 hồ sơ

Tháng 1/2022

99,94% Đúng hạn

Giải quyết 44902 hồ sơ

Đúng hạn 44876 hồ sơ

Tháng 12/2021

99,96% Đúng hạn

Giải quyết 46056 hồ sơ

Đúng hạn 46039 hồ sơ

Tháng 11/2021

99,97% Đúng hạn

Giải quyết 47234 hồ sơ

Đúng hạn 47219 hồ sơ

Tháng 10/2021

99,99% Đúng hạn

Giải quyết 31914 hồ sơ

Đúng hạn 31911 hồ sơ

Tháng 9/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 9494 hồ sơ

Đúng hạn 9494 hồ sơ

Tháng 8/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 13872 hồ sơ

Đúng hạn 13872 hồ sơ

Tháng 7/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 27469 hồ sơ

Đúng hạn 27469 hồ sơ

Tháng 6/2021

100,00% Đúng hạn

Giải quyết 16749 hồ sơ

Đúng hạn 16749 hồ sơ