LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

2.000511
Chính sách
Công an Tỉnh
Dịch vụ công trực tuyến một phần
 • Trực tiếp
 • Bước 1: Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc làm bản báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã, phường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp.

 • Bước 2: UBND cấp xã, phường tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp huyện.

  Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an cấp tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng giấy khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tặng giấy khen.

  Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Công an tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc).

  Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Công an xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tặng bằng khen.

 • Bước 3: Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

  Trực tiếp
 • 12 Tháng Trực tiếp tại cơ quan Công an (Phòng Công tác chính trị; Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc).

Công an Tỉnh

KhôngCông an Tỉnh

Hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Tổng cục, Công an cấp tỉnh

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thủ trưởng cơ quan; d) Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân Bản chính: 1
Bản sao: 0
đ) Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan Bản chính: 0
Bản sao: 1
e) Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
g) Biên bản cuộc họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Bộ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng Bản chính: 2
Bản sao: 0
b) Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Bản chính: 2
Bản sao: 0
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thủ trưởng cơ quan Bản chính: 2
Bản sao: 0
d) Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân Bản chính: 2
Bản sao: 0
đ) Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan Bản chính: 0
Bản sao: 2
e) Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng Bản chính: 2
Bản sao: 0
g) Biên bản cuộc họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp đề nghị khen thưởng Bản chính: 2
Bản sao: 0
đúng đối tượng được khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BCA, ngày 23/9/2014 của Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 • Nghị định 42/2010/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 42/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 65/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Số: 65/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 40/2014/TT-BCA - Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Số: 40/2014/TT-BCA

 • Quyết định khen thưởng và bằng khen (giấy khen) trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc