Tra cứu tiến độ xử lý

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý