LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy

C08_XPHC
Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Cục Cảnh sát giao thông (Thủy đoàn, thủy đội), Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông), Công an cấp huyện (đội CSGT-TTCĐ)

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian: Bất kỳ.

 

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) => chọn menu tại góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ => chọn "Thanh toán trực tuyến"  => chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (nếu là công dân hoặc doanh nghiệp thì chọn vào cột tương ứng) => chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Bước 2: Nhập số liệu:

- Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => nhập số quyết định => nhập mã bảo mật.

- Trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" => nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" => tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => chọn theo "tỉnh/thành phố" => chọn "đơn vị lập biên bản xử phạt" => chọn "ngày vi phạm" => nhập mã bảo mật.

Bước 3: Chọn "Tra cứu" sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

Bước 4: Chọn hình thức "thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" hoặc "thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Bước 5: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

 

Trả lại ngay giấy tờ bị tạm giữ cho người vi phạm khi trực tiếp đến cơ quan Công an hoặc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích đối với trường hợp người vi phạm đăng ký nhận kết quả tại nhà (trừ trường trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung thì thời hạn trả lại giấy tờ chấp hành theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

 

Không 

Thu theo quy định của Bộ Tài chính

Biên bản vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

Thông tin về quyết định xử phạt đã được cập nhật lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

- Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an).

 

Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính