LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân

Công an huyện

Dịch vụ công trực tuyến một phần

  • Trực tiếp

  • Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu triển khai). Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả. - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do. Bước 4: Công dân nhận văn bản trả lời tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu triển khai) hoặc chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu (nếu có).

    Trực tiếp
  • 05 Ngày làm việc

    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu triển khai). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

saddasasd

Không

Đối với tổ chức:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, phạm vi thông tin cần cung cấp, cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng nội dung thông tin khi được cung cấp).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với cá nhân:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản yêu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung thông tin khi được cung cấp).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình thẻ Căn cước công dân của công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị cung cấp thông tin.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 có nhu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

  • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

  • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA

  • Văn bản thông báo kết quả khai thác trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.