LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

02/11/2020

Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện với những nội dung sau: 

1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

3. Đổi thẻ Căn cước Công dân;

4. Cấp lại thẻ Căn cước Công dân;

5. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đã hướng dẫn chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Ngoài ra, Bộ Công an bãi bỏ 06 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân với hai nội dung: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Các thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung nêu trên được đăng tải tại chuyên mục Dịch vụ hành chính công trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an./.

Minh Ngân