LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

02/11/2020

Theo đó, có 149 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 51 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và 61 thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Danh sách các thủ tục hành chính nêu trên được đính kèm theo bài viết này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an./.

Minh Đại