Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2023

Tổng HS nộp: 5906191

Giải quyết: 3211736 hồ sơ

Đúng hạn: 1214506 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 12/2023

60,85% Đúng hạn

Giải quyết 1014 hồ sơ

Đúng hạn 617 hồ sơ

Tháng 11/2023

54,27% Đúng hạn

Giải quyết 181290 hồ sơ

Đúng hạn 98386 hồ sơ

Tháng 10/2023

57,26% Đúng hạn

Giải quyết 275733 hồ sơ

Đúng hạn 157874 hồ sơ

Tháng 9/2023

50,12% Đúng hạn

Giải quyết 297178 hồ sơ

Đúng hạn 148946 hồ sơ

Tháng 8/2023

50,56% Đúng hạn

Giải quyết 366865 hồ sơ

Đúng hạn 185487 hồ sơ

Tháng 7/2023

27,37% Đúng hạn

Giải quyết 357710 hồ sơ

Đúng hạn 97900 hồ sơ

Tháng 6/2023

34,27% Đúng hạn

Giải quyết 334182 hồ sơ

Đúng hạn 114517 hồ sơ

Tháng 5/2023

33,09% Đúng hạn

Giải quyết 301575 hồ sơ

Đúng hạn 99785 hồ sơ

Tháng 4/2023

28,40% Đúng hạn

Giải quyết 307578 hồ sơ

Đúng hạn 87347 hồ sơ

Tháng 3/2023

30,52% Đúng hạn

Giải quyết 377355 hồ sơ

Đúng hạn 115155 hồ sơ

Tháng 2/2023

26,04% Đúng hạn

Giải quyết 297700 hồ sơ

Đúng hạn 77520 hồ sơ

Tháng 1/2023

27,35% Đúng hạn

Giải quyết 113681 hồ sơ

Đúng hạn 31094 hồ sơ