Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An

Năm 2024

Tổng HS nộp: 3953764

Giải quyết: 2101956 hồ sơ

Đúng hạn: 1061849 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

Tháng 5/2024

61,88% Đúng hạn

Giải quyết 195419 hồ sơ

Đúng hạn 120931 hồ sơ

Tháng 4/2024

48,49% Đúng hạn

Giải quyết 625313 hồ sơ

Đúng hạn 303243 hồ sơ

Tháng 3/2024

44,40% Đúng hạn

Giải quyết 713505 hồ sơ

Đúng hạn 316792 hồ sơ

Tháng 2/2024

53,86% Đúng hạn

Giải quyết 254981 hồ sơ

Đúng hạn 137322 hồ sơ

Tháng 1/2024

58,70% Đúng hạn

Giải quyết 312732 hồ sơ

Đúng hạn 183571 hồ sơ

Tháng 12/2023

58,63% Đúng hạn

Giải quyết 293053 hồ sơ

Đúng hạn 171806 hồ sơ

Tháng 11/2023

62,62% Đúng hạn

Giải quyết 498797 hồ sơ

Đúng hạn 312334 hồ sơ

Tháng 10/2023

66,65% Đúng hạn

Giải quyết 446670 hồ sơ

Đúng hạn 297720 hồ sơ

Tháng 9/2023

57,26% Đúng hạn

Giải quyết 426996 hồ sơ

Đúng hạn 244512 hồ sơ

Tháng 8/2023

52,47% Đúng hạn

Giải quyết 422775 hồ sơ

Đúng hạn 221850 hồ sơ

Tháng 7/2023

26,36% Đúng hạn

Giải quyết 371954 hồ sơ

Đúng hạn 98032 hồ sơ

Tháng 6/2023

33,66% Đúng hạn

Giải quyết 340370 hồ sơ

Đúng hạn 114579 hồ sơ